Schoolvisie

  • Dorpsschool

De Stedelijke Basisschool De Hazelaar in Nederhasselt maakt deel uit van de scholengemeenschap Geni, de Stedelijke Basisscholen van Ninove. Onze school behoort daarbij tot de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten. Wij gebruiken de OVSG ontwikkelingsdoelen en leerplannen voor alle leergebieden.

In onze school hebben wij drie kleuterklassen en zes lagere klassen. We werken volgens het jaarklassensysteem, dat wil zeggen dat leerlingen grotendeels zijn ingedeeld volgens hun geboortejaar.

Met negen klassen is De Hazelaar een vrij kleinschalige dorpsschool waarbij elke leerkracht elke leerling persoonlijk kent en waarbij elke leerling zichzelf mag en kan zijn.

We hebben een stabiel leerkrachtenteam en de zorgleerkrachten zijn een vaste waarde in onze schoolwerking. Dat zorgt ervoor dat onze leerlingen goed opgevolgd worden. De zorgleerkrachten worden ook ingezet als co-teachers in de klas. Op die manier proberen we onze leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen binnen hun eigen klasgroep en proberen we hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verdere studies.

  • Groene school

De Hazelaar is een MOS-school, dit wil zeggen dat wij onze leerlingen een duurzame leefomgeving proberen te bieden en dat wij ons met het hele team inzetten om onze leerlingen milieubewust en duurzaam te leren omgaan met de natuur.

De Hazelaar is ook letterlijk een groene school. De straatkant laat niet vermoeden dat we een mooie ruime speelweide en buitenklas ter beschikking hebben voor onze leerlingen. Achter de speelweide ligt dan nog een speelterrein met een 'trage weg' door die ons de mogelijkheid biedt om op een veilige manier (seizoens)wandelingen te maken. Onze kleuters en onze leerlingen vertoeven dan ook regelmatig buiten tijdens de lessen, voor lichamelijke opvoeding, om te lezen of voor andere lessen.

  • Totale ontwikkeling

We willen dat onze leerlingen weten wat er in de maatschappij gebeurt. We nemen daarom deel aan activiteiten zoals strapdag, dikketruiendag, saved by the bell, move tegen pesten, voorleesweek, enzovoort.

Ons doel is om hen een kritische blik aan te reiken en hen heel wat zelfstandigheid bij te brengen.

Daarnaast proberen we hen zoveel mogelijk te stimuleren in hun totale ontwikkeling. We willen een school zijn waar niet alleen geleerd, maar ook geleefd wordt. Een leerling die goed in zijn vel zit, komt immers veel gemakkelijker tot leren. We proberen daarvoor tegemoet te komen aan de noden van onze leerlingen, we organiseren kindgesprekken en zorgen voor structuur en duidelijkheid. Om dit te bieden zorgen we dat afspraken zichtbaar zijn en dat afspraken doorlopen over verschillende klassen heen.

We maken van onze speelplaats een aangename ruimte met een mooi aanbod aan materiaal en spelmogelijkheden. We willen ook werk maken van een rustige ruimte waar leerlingen af en toe tot rust kunnen komen en waar kindgesprekken kunnen doorgaan.

Momenteel werken we in onze school een eigentijds sanctiebeleid uit dat moet bijdragen aan meer rust bij onze leerlingen en onze leerkrachten.

  • Lezen

In onze school zetten we erg in op lezen. We werken daarvoor onder meer met het LIST project. LIST staat voor 'Lezen Is Top'. Naast het technisch lezen willen we ook inzetten op leesplezier en de functionele geletterdheid. Elke klas heeft een aantrekkelijke klasbibliotheek en er wordt elke dag (voor)gelezen in alle klassen.

  • Participatie

In De Hazelaar dragen we participatie hoog in het vaandel. We hebben op onze school een schoolraad, een ouderraad en een leerlingenraad.

We willen ouders altijd goed informeren over hun kind. Standaard worden er per schooljaar twee oudercontacten georganiseerd. Wanneer er nood aan is, worden ouders veel sneller op school uitgenodigd. In een latere fase kan er eventueel overleg gepland worden met onze externe partners zoals het CLB, het ondersteuningsnetwerk en/of het revalidatiecentrum.

  • Dromen van uitbreiding

De Hazelaar wil zeker en vast een kleinschalige dorpsschool blijven. Maar we kampen met ruimtegebrek. We dromen van een 'containervrije' speelplaats en een nieuwbouw die voor de nodige uitbreiding van de huidige gebouwen moet zorgen. Daarvoor is reeds een subsidieaanvraag ingediend. 


Pedagogisch project

Het Pedagogisch project van de stad Ninove is bindend voor iedereen die op één of andere wijze betrokken is bij het schoolgebeuren. Het onderwijs ingericht door de Stad Ninove is gebaseerd op een democratische overtuiging. Onze scholen bevorderen het democratisch gedachtegoed en creëren middelen waardoor iedereen aan de besluitvorming kan deelnemen. Onze scholen eerbiedigen de filosofische, ideologische, culturele en religieuze opvattingen van ouders en leerlingen. De vrije keuze tussen de lessen in de verschillende erkende religies of de niet-confessionele zedenleer, evenals de vrijstelling van levensbeschouwelijke vakken, wordt gegarandeerd. Onze scholen staan open voor alle kinderen, zonder onderscheid in sociale status, etnische afkomst, nationaliteit, rekening houdend met de draagkracht van de school. Onze scholen willen kinderen begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Onze scholen streven naar sociale rechtvaardigheid. Zij werken aan de optimale ontplooiing van ieders individuele aanleg en mogelijkheden. Zij werken aan een harmonische ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van hun leerlingen. Daarom wordt naast het verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden, ook aandacht besteed aan de emotionele, sociale, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Het schoolbestuur garandeert de naleving van de universele rechten van de mens, de kinderrechten in het bijzonder. In de scholen van de stad Ninove worden de principes van dit Pedagogisch Project geconcretiseerd door het gebruik van de leerplannen van het OVSG. De leergebieden die aangeboden worden zijn: lichamelijke opvoeding, muzische opvoeding, taal, Frans, wereldoriëntatie, wiskundige initiatie en wiskunde. De leergebiedoverschrijdende eindtermen zijn: leren leren, sociale vaardigheden en informatie- en communicatietechnologie (ICT).